URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 KP-IV.501.2.6.2022.DP
Przeprowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji architektury województwa mazowieckiego z lat 1945-1989 na obszarze powiatów: gostynińskiego, płockiego, Miasta Płocka, sierpeckiego, żuromińskiego, mławskiego, płońskiego, ciechanowskiego, pułtuskiego, sochaczewskiego, nowodworskiego, legionowskiego, warszawskiego zachodniego, żyrardowskiego, grodziskiego, pruszkowskiego i opracowanie wyników inwentaryzacji.
ZapOfe2022-03-222022-03-28
 RW-OW-I.0633.1.2022.AJ
Opracowanie projektu graficznego dla programu pn. „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”, wydruk i dostawa czeków okolicznościowych oraz tabliczek z podziękowaniami dla projektu programu Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz dla innych programów dofinansowywanych przez Województwo Mazowieckie w zakresie działania Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
ZapOfe2022-03-222022-03-28
 KM-KZ-II.0631.6.2022.AG
Usługa opracowania graficznego, składu, łamania, przygotowania do druku oraz druku i kolportażu artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu płockiego (powiaty: Płock, płocki, gostyniński, sierpecki), zajmujących jedną kolumnę na stronach redakcyjnych (bliska prawa), a także wsparcie i promowanie artykułów online - w serwisie internetowym gazety oraz w mediach społecznościowych - na profilu gazety na Facebooku.
ZapOfe2022-03-222022-03-28
 KM-KZ-II.0631.6.2022.AG
Usługa opracowania graficznego, składu, łamania, przygotowania do druku oraz druku i kolportażu artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu ostrołęckiego (powiaty: Ostrołęka, ostrołęcki, makowski, ostrowski, przasnyski, wyszkowski), zajmujących jedną kolumnę na stronach reakcyjnych (bliska prawa), a także wsparcie i promowanie artykułów online - w serwisie internetowym gazety oraz w mediach społecznościowych - na profilu gazety na Facebooku.
ZapOfe2022-03-222022-03-28
 KM-KZ-II.0631.6.2022.AG
Usługa opracowania graficznego, składu, łamania, przygotowania do druku oraz druku i kolportażu artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu ciechanowskiego (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński), zajmujących jedną kolumnę na stronach redakcyjnych (bliska prawa), a także wsparcie i promowanie artykułów online - w serwisie internetowym gazety oraz w mediach społecznościowych - na profilu gazety na Facebooku.
ZapOfe2022-03-222022-03-28
 KP-IV.501.2.3.2022.DP
Przeprowadzenie audytu tradycyjnego budownictwa drewnianego na obszarze powiatów: sierpeckiego, żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego, legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, garwolińskiego, Miasta st. Warszawy i opracowanie jego wyników.
ZapOfe2022-03-212022-03-25
 OR-BP-I.152.1.2022.SS
Usługa w ramach projektu BOM pn. ,, Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 lat, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy”. Projekt skierowany jest do 75 kierowców w wieku 25-55 lat posiadających prawo jazdy kat. B z subregionu siedleckiego.
ZapOfe2022-03-162022-03-22
 RW-D-III.0631.7.2022.MR
Usługa produkcji cyklu 15 odcinków audycji/nagrań telewizyjnych w ramach kampanii promocyjnej „WIEŚci z Mazowsza 2022” wraz z promocją w mediach społecznościowych.
ZapOfe2022-03-142022-03-22
 KP-TP-II.ZP.U.272.14.2022.AS
Promocja Samorządu Województwa Mazowieckiego poprzez sport - kolarstwo
Pzp2022-03-112022-03-23
 RW-D-III.0631.8.2022.MR
Usługa produkcji cyklu 30 odcinków audycji/nagrań radiowych w ramach kampanii promocyjnej „WIEŚci z Mazowsza 2022”
ZapOfe2022-03-112022-03-18
 KS-I-WSF.3037.9.2022.MM
Transmisja on-line (streaming) w jakości HD przebiegu sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w ilości od min 1 do maks 10 razy w 2022 roku.
ZapOfe2022-03-102022-03-16
 OR-ZW-I.2601.1.2022.AS
Dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l (+/- 0,1l) oraz dzierżawa elektrycznych dystrybutorów dozujących wodę i stojaków na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na warunkach i w zakresie określonym w projektowanych postanowieniach umowy (stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego).
ZapOfe2022-03-092022-03-15
 KM-KZ-II.0631.6.2022.AG
opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety, a także wsparcie i promowanie artykułów online – w serwisie internetowym gazety oraz w mediach społecznościowych – na profilu gazety na Facebooku.
ZapOfe2022-03-072022-03-11
 KM-KZ-II.0631.6.2022.AG
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety, a także wsparcie i promowanie artykułów online – w serwisie internetowym gazety oraz w mediach społecznościowych – na profilu gazety na Facebooku: poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego, przy czym tematyka skierowana przede wszystkim do mieszkańców subregionu siedleckiego (powiaty: Siedlce, siedlecki, garwoliński, łosicki, sokołowski, węgrowski); zajmujących jedną kolumnę na stronach redakcyjnych (bliska prawa); w tym: łamanie tekstu, grafik i zdjęć, wykonanie grafik, przygotowanie do druku, wprowadzanie również na kolejnych przeskładach nanoszonej przez Zamawiającego korekty (minimum trzykrotne lub wynikające z realnych potrzeb), a także druk i kolportaż w ramach 10 wydań gazety; wsparcie i promowanie artykułów online – w serwisie internetowym gazety oraz w mediach społecznościowych – na profilu gazety na Facebooku.
ZapOfe2022-03-072022-03-11
 KM-KZ-II.0631.6.2022.AG
opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety, a także wsparcie i promowanie artykułów online – w serwisie internetowym gazety oraz w mediach społecznościowych – na profilu gazety na Facebooku: poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego, przy czym tematyka skierowana przede wszystkim do mieszkańców subregionu żyrardowskiego (powiaty: grójecki, sochaczewski, żyrardowski); zajmujących jedną kolumnę na stronach redakcyjnych (bliska prawa); w tym: łamanie tekstu, grafik i zdjęć, wykonanie grafik, przygotowanie do druku, wprowadzanie również na kolejnych przeskładach nanoszonej przez Zamawiającego korekty (minimum trzykrotne lub wynikające z realnych potrzeb), a także druk i kolportaż w ramach 10 wydań gazety; wsparcie i promowanie artykułów online – w serwisie internetowym gazety oraz w mediach społecznościowych – na profilu gazety na Facebooku.
ZapOfe2022-03-072022-03-11

| Start | Wstecz | Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.