URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 PE-ZD-II.7120.5.3.2022.BW
Wykonanie specjalistycznego opracowania dendrologicznego – ekspertyzy (opinii) dendrologicznej dotyczącej wskazanych 10 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy.
ZapOfe2022-07-112022-07-18
 NI-II.3240.4.2022.DW
Usługa polegająca na sporządzaniu wycen nieruchomości lub praw ustanawianych na nieruchomościach (w formie operatów szacunkowych) na rzecz Województwa Mazowieckiego w 2022 r. – przedstawionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym też wykazem.
ZapOfe2022-07-112022-07-15
 OR-OP-AZ.2512.3.2022.AW
TERMOHIGROMETRY MULTISENSOR LB 532 DO POMIARÓW TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI W POMIESZCZENIACH ARCHIWALNYCH ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA I OPROGRAMOWANIEM ORAZ INTERFEJSEM USB 4 SZT.
ZapOfe2022-07-072022-07-15
 RW-D-III.0631.9.2022.MR
Usługa polegająca na zaprojektowaniu i druku 8 wkładek tematycznych do gazet lokalnych i regionalnych (tygodników i/lub dwutygodników) w tym: łamanie tekstu i grafiki, wykonanie grafik, przygotowanie do druku, wprowadzanie również na kolejnych przeskładach nanoszonej przez Zamawiającego korekty (minimum trzykrotne lub wynikające z realnych potrzeb), a także druk i kolportaż w ramach 8 wydań gazety.
ZapOfe2022-07-052022-07-18
 OR-AG-II.2601.138.2022.MC
Usługa wykonania i dostawy 54 szt. szklanych statuetek pamiątkowych z dedykacją w opakowaniach ozdobnych dla pracowników obchodzących 20 – lecie pracy w Urzędzie.
ZapOfe2022-07-012022-07-12
 OR-AG-I.1333.22.2022.KZ
Wznowienie licencji oraz dostawa nowych licencji produktów Adobe dla administracji publicznej (rządowej), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania.
ZapOfe2022-06-302022-07-06
 OR-KP-III.433.3.2.2022.JP
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie („Urząd”) szkolenia pt. Trwałość w projektach unijnych – dobre praktyki oraz zmiany w przepisach w nowej perspektywie finansowej 2021+”.
ZapOfe2022-06-282022-07-08
 PZ-PI-I.7033.23.2022.AC
Wykonanie całodobowych pomiarów hałasu w środowisku, zgodnie z metodyką referencyjną wskazaną w rozporządzeniu w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.
ZapOfe2022-06-272022-07-01
 KP-TP-II.5220.58.2022.AJ
Usługa wykonania i dostawy 3 000 szt. kapeluszy papierowo-słomkowych z czerwonymi taśmami z logiem marki Mazowsze.
ZapOfe2022-06-242022-07-04
 KP-TP-II.065.494.2022.KN
Usługa druku i dostawy plakatów, ulotek oraz tablic informacyjnych z logo Marki Mazowsze oraz z kreacją kampanii „Odpocznij na Mazowszu”.
ZapOfe2022-06-222022-06-28
 OR-AG-I.2631.80.2022.WT
Zakup 3 szt. kontrolerów do macierzy dyskowych DELL oraz 10 szt. dysków SSD 1 TB.
ZapOfe2022-06-152022-06-22
 OR-OP-V.152.12.2022.KB
Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie materiałów promocyjnych na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w postaci toreb ekologicznych z tyvecu z logotypem.
ZapOfe2022-06-152022-06-23
 CG-G-I.272.2.2022.WN
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiego.
ZapOfe2022-06-142022-06-23
 OR-AG-II.2601.137.2022.MC
Usługa wykonania i dostawy flag: Polski – 105 szt. Mazowsza – 105 szt. Unii Europejskiej – 5 szt.
ZapOfe2022-06-102022-06-21
 OR-KP-III.272.2.1.2022.KB
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w świetle aktualnych rozwiązań prawnych i orzecznictwa z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych”.
ZapOfe2022-06-102022-06-23

| Start | Wstecz | Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.