URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 KM-KZ-I.064.30.2022.EJ
Przedmiotem zamówienia jest usługa: opracowania grafiki oraz skład, łamanie, korekta i przygotowanie do druku 3 wydań (zawierających 48 stron + 4 strony okładki dla każdego numeru) Pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski” na 2022 r. (na podstawie makiety i zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze).
ZapOfe2022-11-022022-11-08
 OR-AG-II.2601.4.31.2022.DK
Usługa sprzątania w budynku przy Pl. Bankowym 3/5 w 2023 r.
ZapOfe2022-11-022022-11-08
 OR-OP-V.152.3.9.2022.WR
Zakup usługi polegającej na produkcji i dostawie cukierków krówek na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
ZapOfe2022-10-282022-11-04
 OR-OP-V.152.2.136.2022.MM
Realizacja kampanii promującej zachęcającej do udziału w IV edycji Budżetu Obywatelskiego na platformie reklamowej Meta/Facebook
ZapOfe2022-10-282022-11-04
 RW-D-III.0631.20.2022.JD
Zaprojektowanie i wykonanie mapy interaktywnej projektów wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim (KSOW), Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla sołectw (MIAS) oraz w zakresie wsparcia gospodyń aktywnych społecznie (KGW)
ZapOfe2022-10-282022-11-07
 OR-OP-V.025.12.2022.AKU
Usługa polegająca na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego
ZapOfe2022-10-282022-11-08
 OR-OP-V.152.3.9.2022.WR
Zakup usług polegających na przygotowaniu i dostawie materiałów promocyjnych na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
ZapOfe2022-10-262022-11-02
 RW-D-III.0631.19.2022.JD
Usługa polegająca na organizacji XV Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich w trybie online.
ZapOfe2022-10-252022-11-04
 NW-W-I.0222.9.2017.KA
Usługa dezynfekcji materiałów archiwalnych, zwanych dalej „archiwaliami”, metodą fumigacji poprzez dezynfekcję gazową, w łącznej szacowanej ilości do 61 metrów bieżących. Przedmiotem zamówienia jest także usługa transportu archiwaliów do Archiwów Państwowych oraz do Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
ZapOfe2022-10-242022-11-02
 RW-OW-I.0631.25.2022.AKA
Zakup i dostarczenie nagród dla laureatów V edycji Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej.
ZapOfe2022-10-212022-10-27
 RF-II-WWI.052.5.5.2022.MS
Organizacja służbowej delegacji zagranicznej dla przedstawicieli (w liczbie do 3 osób) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dot. Współpracy na linii administracja-nauka-biznes – perspektywa administracji w dniach 21-25 listopada 2022 r. w związku z realizacją projektu „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw”.
ZapOfe2022-10-122022-10-19
 OR-KP-III.272.2.10.2022.AW
Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pt. „Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany w kontekście unijnego planu działania dot. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)”.
ZapOfe2022-10-112022-10-18
 PE-ZD-II.7120.5.5.2022.BW
Usługa polegająca na wykonaniu specjalistycznego opracowania dendrologicznego – ekspertyzy (opinii) dendrologicznej dotyczącej wskazanych 9 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy.
ZapOfe2022-10-102022-10-18
 RW-OW-I.0631.5.2022.AJ
Zakup oraz dostawa 80 głośników JBL 3 GO z logotypem Mazowsza na potrzeby Komitetu Podsumowującego Dożynki Województwa Mazowieckiego.
ZapOfe2022-10-102022-10-14
 OR-AG-II.2601.295.2022.MC
Dostawa oprawionych dyplomów do medali PRO MASOVIA oraz dyplomów uznania.
ZapOfe2022-10-062022-10-12

| Start | Wstecz | Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.