URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-AG-II.2601.3.151.2022.DK
Dostawa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pieczątek imiennych, nagłówkowych, datowników, polimerów, tuszownic do pieczątek w 2023 r.
ZapOfe2022-11-182022-11-24
 ZD-I.9024.59.2022.BR
Usługa cateringowa w dniu 7 grudnia 2022 r. dla 210 osób na Galę podsumowującą I edycję Konkursu „Wydarzenie Medyczne Roku”.
ZapOfe2022-11-172022-11-23
 RF-EFRR.052.1.18.2022.RC
Organizacja i obsługa Konferencji podsumowującej efekty realizacji projektu ,,Regiony Rewitalizacji”, na które składają się: zakup usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów w tym prowadzenie ww. wydarzenia, wynajęcie sali wraz osprzętowaniem audio – video oraz usługi cateringowej”.
ZapOfe2022-11-162022-11-23
 NW-I-III.052.5.2020.PC
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
ZapOfe2022-11-162022-11-22
 PE-ZD-II.7120.5.6.2022.BW
Usługa polegająca na wykonaniu specjalistycznego opracowania dendrologicznego – ekspertyzy (opinii) dendrologicznej dotyczącej wskazanych 8 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy.
ZapOfe2022-11-142022-11-18
 RW-D-III.0631.21.2022.JD
Usługa polegająca na zorganizowaniu i zrealizowaniu szkolenia specjalistycznego w formie wizyty studyjnej do Belgii „Wsparcie LGD w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, w tym podnoszenie kompetencji” dla przedstawicieli LGD oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w dniach 5-9 grudnia 2022 lub 12-16 grudnia 2022 roku
ZapOfe2022-11-102022-11-18
 RF-II-WWI.052.1.7.2022.AM
Zakup usługi opracowania publikacji "dobre praktyki" oraz filmu – zapis graficzny podsumowujących realizację projektu MSODI.
ZapOfe2022-11-092022-11-21
 ZD-9024.59.2022.BR
Usługa wykonania i dostawy 3 szklanych, spersonalizowanych statuetek dla zwycięzców konkursu pn.: Medyczne wydarzenie roku (ID 687573)
ZapOfe2022-11-092022-11-15
 KM-KZ-I.064.37.2022.EJ
Przedmiotem zamówienia jest usługa: opracowania layoutu, grafiki oraz składu, łamania, korekty i przygotowania do druku numeru specjalnego (zawierającego 20+4 strony okładki) Pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski” w 2022 r. oraz mutacji numeru specjalnego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
ZapOfe2022-11-082022-11-15
 OR-KP-III.433.3.4.2022.BA
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Etyczna postawa i skuteczne przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, w kontekście konfliktu interesów i zjawisk korupcyjnych, w świetle obowiązujących przepisów prawa unijnego” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie („Urząd”)
ZapOfe2022-11-072022-11-14
 PE-V.704.1.2022.IK
Zakup usługi polegającej na wydruku i zapakowaniu w koperty oraz dostarczeniu kalendarza trójdzielnego Eco na 2023 rok.
ZapOfe2022-11-042022-11-14
 OR-OP-V.152.2.134.2022
Przedmiot zamówienia: Część 1: kubki termiczne z logotypem Budżetu Obywatelskiego Mazowsza/Mazowieckich Barw Wolontariatu/Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Część 2: lunchboxy z logotypem Budżetu Obywatelskiego Mazowsza/ Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
ZapOfe2022-11-042022-11-10
 OR-BP-I.631.23.2022.BT
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia (defibrylatorów AED dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, i umundurowania koszarowego dla Młodzieżowej drużyny pożarniczej )
ZapOfe2022-11-032022-11-09
 OR-OP-V.152.2.133.2022.WR
Zakup usługi druku i dostawy plakatów, ulotek zgodnie z załączonym projektem i wytycznymi w SOPZ.
ZapOfe2022-11-032022-11-09
 RF-EFRR.052.1.17.2022.RC
„Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń GIS dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie”.
ZapOfe2022-11-032022-11-09

| Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.