URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-BP-I.631.9.2022.BT
Dostawa fabrycznie nowych gogli taktycznych i rękawic taktycznych.
ZapOfe2022-08-082022-08-12
 OR-KP-III.272.2.7.2022.PR
Zapewnienie bazy hotelowo-konferencyjnej w związku z planowaną organizacją spotkania dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
ZapOfe2022-08-042022-08-10
 OR-BP-I.631.9.2022.BT
Dostawa fabrycznie nowych: past i szczoteczek do zębów, mydeł w kostce, baterii AAA i AA oraz latarek. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedmiotu zamówienia który został zawarty w załączniku nr 1.
ZapOfe2022-08-032022-08-09
 OR-OP-V.025.12.2022.MM
Usługa dostępu do zdalnego tłumacza języka migowego
ZapOfe2022-08-022022-08-08
 OR-AG-II.2601.9.124.2022.DK
Usługa cateringowa w dniach: 8, 27, 28 września, 24 października oraz 7 listopada dla łącznie 404 osób.
ZapOfe2022-07-292022-08-04
 RW-OW-I.0631.5.2022.AJ
Wykonanie i dostarczenie 100 okolicznościowych statuetek szklanych w opakowaniach ozdobnych.
ZapOfe2022-07-282022-08-05
 OR-KP-III.272.2.5.2022.SK
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Kontrola w ujęciu Prawa zamówień publicznych”.
ZapOfe2022-07-262022-08-10
 OR-ZW-II-2601.9.2022.MN
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2022-07-252022-08-01
 OR-KP-III.272.2.4.2022.IK
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla liderów pierwszej pomocy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie”.
ZapOfe2022-07-252022-08-03
 NW-W-I.033.14.1.2022.MO
Wycena wartości udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. (ID 643364)
ZapOfe2022-07-222022-07-29
 OR-BP-I.631.9.2022.BT
Dostawa fabrycznie nowych: odzieży termoaktywnej, karimat, śpiworów, łóżeczek turystycznych dla dzieci oraz łóżek polowych.
ZapOfe2022-07-222022-07-28
 OR-KP-III.272.2.3.2022.PR
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Postępowanie upadłościowe a prawa i obowiązki wierzyciela i organu egzekucyjnego”.
ZapOfe2022-07-192022-08-01
 OR-AG-I.2601.101.2022.MR
Zakup 13 sztuk niszczarek dokumentów.
ZapOfe2022-07-192022-07-25
 OR-AG-I.2601.86.2022.KZ
Dostawa 2 kamer Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K wraz z adapterami obiektywów
ZapOfe2022-07-152022-07-21
 OR-ZW-II-2601.8.2022.WS
Dostawa, instalacja i montaż sprzętu techniczno–biurowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania)
ZapOfe2022-07-122022-07-18

| Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.