URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-AG-I.2601.131.2021.KZ
Dostawa kontrolera macierzy oraz 6 dysków wewnętrznych SSD na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
ZapOfe2021-10-192021-10-25
 OR-AG-I.1333.30.2021.KZ
Dostawa upgrade i update Systemu wraz z rocznym serwisem i opieką autorską obecnie eksploatowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Systemu Ekopłatnik firmy ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa i wprowadzeniem dodatkowych funkcjonalności, w zakresie posiadanych licencji bezterminowych.
ZapOfe2021-10-192021-10-25
 OR-KP-III.2403.52.2021.SK
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Realizacja zadań w obszarze gospodarki odpadami – BDO – wnioski i sprawozdawczość”.
ZapOfe2021-10-142021-10-19
 OR-AG-VI.2630.55.2021.RB
Dostawa opon zimowych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2021-10-132021-10-21
 RW-D-III.0631.19.2021.JD
Zorganizowanie i zrealizowanie szkolenia specjalistycznego w formie wizyty studyjnej: „Dobre praktyki PROW 2014-2020”
ZapOfe2021-10-122021-10-20
 RF-II-WWI.052.6.4.2021.MB
Zakup usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG
ZapOfe2021-10-112021-10-18
 RW-OW-I.0631.21.2021.MK
Przygotowanie i przeprowadzenie cateringu podczas Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich dla ok. 300 osób w dniu 18.10.2021 r.
ZapOfe2021-10-072021-10-12
 OR-KP-III.2403.52.2021.SK
Realizacja zadań w obszarze gospodarki odpadami – BDO – wnioski i sprawozdawczość
ZapOfe2021-10-042021-10-11
 PZ-OP-II.0450.1.2020.MW
Przygotowanie i organizacja II Konferencji pn. „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji”, w formie on-line
ZapOfe2021-09-302021-10-06
 OR-KP-III. 433.2.5.2021.OD
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Audyt i kontrola w projektach RPO WM z uwzględnieniem przepisów na nową perspektywę 2021-2027 (projekty rozporządzeń KE)”
ZapOfe2021-09-222021-10-04
 PE-ZD-I.704.12.2021.MS
Zakup usługi polegającej na opracowaniu graficznym, wydruku i zapakowaniu w koperty oraz dostarczeniu kalendarza trójdzielnego Eco na 2022 rok
ZapOfe2021-09-212021-10-01
 OR-KP-III.2403.54.2021.AW
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu profesjonalnej obsługi sekretariatu w Urzędzie
ZapOfe2021-09-212021-09-28
 RW-D-III.0631.10.2021.MR
Zorganizowanie i zrealizowanie wizyty studyjnej dla 45 osób „Wyjazd studyjny dla sołtysów - producentów rolnych i potencjalnych producentów rolnych do województwa śląskiego
ZapOfe2021-09-072021-09-13
 PE-ZD-I.152.2.2021.JW
Nasadzenia drzew - wykonanie nasadzeń drzew na nieruchomościach Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
ZapOfe2021-09-022021-09-09
 PE-ZD-I.152.2.2021.JW
Nasadzenia drzew - wykonanie nasadzeń drzew na nieruchomościach Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
ZapOfe2021-08-262021-08-27

| Dalej |


Deklaracja dostępności KONTROLA ZARZĄDCZA - WSJO

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kowalska – w zakresie dostępności architektonicznej; Anna Obłoza – w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
 • E-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl
 • Telefon: 22 59 79 143/664

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.