URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 CG-R-III.ZP.U.272.20.2021.AR
świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego zintegrowanego systemu OTAGO klasy ERP
Pzp2021-05-252021-05-27
 OR-OP-V.152.3.8.2022.AKU
Zapewnienie bazy hotelowo-konferencyjnej w związku z planowaną organizacją spotkania integracyjnego kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
ZapOfe2022-09-232022-09-30
 OR-OP-V.152.3.9.2022.WR
Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie bluz z kapturem z logotypami na potrzeby Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
ZapOfe2022-09-232022-09-30
 NW-W-I.0222.9.2017.KA
Usługa dezynfekcji materiałów archiwalnych metodą fumigacji
ZapOfe2022-09-222022-09-30
 OR-BP-I.631.9.2022.BT
Dostawa fabrycznie nowych: odzieży termoaktywnej i gogli taktycznych. Część I - Odzież termoaktywna; Część II - Gogle taktyczne;
ZapOfe2022-09-222022-09-28
 OR-OP-V.152.3.10.2022.AKU
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów integracyjno-rozwojowych dla radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego (MSWM), w tym sprawowanie opieki nad młodzieżowymi radnymi podczas dwudniowego wyjazdu integracyjnego połączonego z pierwszą sesją MSWM
ZapOfe2022-09-222022-09-30
 OR-BP-I.8026.9.2022.BT
Dostawa czterech zestawów okularów VR Okulus Quest 2 128 GB fabrycznie nowego wraz z kontrolerami i innymi akcesoriami.
ZapOfe2022-09-222022-09-28
 OR-AG-I.2631.129.2022.WT
Zakup akcesoriów komputerowych i kamer internetowych oraz routerów i switchy dla potrzeb UMWM w Warszawie
ZapOfe2022-09-152022-09-23
 OR-KP-III.272.2.10.2022.AW
Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pt. „Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany w kontekście unijnego planu działania dot. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)”.
ZapOfe2022-09-092022-09-21
 OR-KP-III.272.2.11.2022.IK
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Szacowanie szkód łowieckich w uprawach jednorocznych”.
ZapOfe2022-09-072022-09-13
 OR-KP-III.272.2.6.2022.AB
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Zasady kontroli podmiotów w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska”.
ZapOfe2022-09-062022-09-12
 OR-OP-IV.134.1.2022.MK
Zakup systemu informatycznego do obsługi Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2024
ZapOfe2022-09-052022-09-09
 RW-OW-I.0631.5.2022.AJ
Zakup oraz dostawa 80 głośników JBL 3 GO z logotypem Mazowsza na potrzeby Komitetu Podsumowującego Dożynki Województwa Mazowieckiego.
ZapOfe2022-09-022022-09-09
 OR-KP-III.433.3.3.2022.PR
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie („Urząd”) szkolenia pt. Pomoc publiczna i pomoc de minimis w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 w świetle przepisów unijnych i krajowych”.
ZapOfe2022-08-312022-09-08
 PE-ZD-II.7120.56.2021.AS
Usługa polegająca na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych trzech drzew rosnących na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Rychlińskiego 1
ZapOfe2022-08-302022-09-09

| Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.