URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-OP-V.152.12.2022.KB
Zakup usług polegających na przygotowaniu i dostawie materiałów promocyjnych na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
ZapOfe2022-05-112022-05-17
 OR-KP-III.2403.32.2022.OD
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „MS Office (Excel, Word, Power Point, Access)” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2022-05-092022-05-16
 BF-I-FZ.272.1.2022.EO
Przeprowadzenie audytu celem zweryfikowania czy Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp z o.o. spełniał/spełnia wymogi określone w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b) oraz pkt 12 lit. b) Prawo zamówień publicznych do udzielania jej zamówienia w trybie in-house i opracowanie raportu.
ZapOfe2022-04-282022-05-06
 KP-TP-II.5220.35.2022.KN
Usługa wykonania personalizowanych skarpet tkanych z logo marki Mazowsze, w ilości 1500 par skarpet, w sześciu wzorach po 125 sztuk ze wzoru (po dwa wzory na parę skarpet), każdorazowo w dwóch rozmiarach.
ZapOfe2022-04-262022-05-02
 RW-OW-I.0631.4.2022.KZ
Zakup i dostarczenie nagród dla laureatów Konkursu Smak Ekologicznej Żywności.
ZapOfe2022-04-252022-04-29
 KP-TP-II.5220.21.2022.AJ
usługa wykonania i dostawy 60 szt. drewnianych leżaków z nadrukiem na tkaninie z możliwością demontażu/wymiany tkaniny
ZapOfe2022-04-152022-04-22
 RF-II-WSI.ZP.U.272.26.2022.MK
Zakup usługi przygotowania i organizacji IV edycji konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”, polegającej na przeprowadzeniu konkursu, w tym: kampanii promującej konkurs, naboru i oceny merytorycznej wniosków konkursowych, wykonaniu materiałów informacyjno-promocyjnych oraz organizacji konferencji finałowej
Pzp2022-04-142022-04-25
 OR-KP-III.2403.24.2022.OD
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Zasady prezentowania fotografii w Internecie i wydawnictwach drukowanych” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
ZapOfe2022-04-132022-04-20
 RF-II-WWI.052.6.6.2022.OM
Organizacja wyjazdu zagranicznego dla 2 osób do Mediolanu na spotkanie Międzyregionalnej Grupy Roboczej projektu Smart Chemistry Specalisation Strategy (S3Chem), w dniach 10-12 maja 2022 r.
ZapOfe2022-04-122022-04-19
 OR-KP-III.2403.20.1.2022.IK
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2022-04-122022-04-20
 OR-KP-III.2403.27.2022.KZ
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Audytor wiodący systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi wg PN-ISO 37001:2017-05”
ZapOfe2022-04-112022-04-15
 KM-KZ-I.064.1.2022.MW
Opracowania grafiki oraz skład, łamanie, korekta i przygotowanie do druku 6 wydań (zawierających 48 stron + 4 strony okładki dla każdego numeru) Pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski” na 2022 r. (na podstawie makiety i zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze)
ZapOfe2022-04-082022-04-14
 NI-II.3240.1.2022.DW
Usługa polegająca na sporządzaniu wycen nieruchomości lub praw ustanawianych na nieruchomościach (w formie operatów szacunkowych) na rzecz Województwa Mazowieckiego w 2022 r. – przedstawionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym też wykazem.
ZapOfe2022-04-082022-04-21
 KM-KZ-II.0631.6.2022.AG
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety, a także wsparcie i promowanie artykułów online – w serwisie internetowym gazety oraz w mediach społecznościowych – na profilu gazety na Facebooku: poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego, przy czym tematyka skierowana przede wszystkim do mieszkańców subregionu płockiego
ZapOfe2022-04-072022-04-13
 KM-KZ-II.0631.6.2022.AG
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety, a także wsparcie i promowanie artykułów online – w serwisie internetowym gazety oraz w mediach społecznościowych – na profilu gazety na Facebooku: poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego, przy czym tematyka skierowana przede wszystkim do mieszkańców subregionu ciechanowskiego
ZapOfe2022-04-072022-04-13

| Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.