URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 ZD-Z-I.8044.1.1.2022.AĆ
Usługa dotycząca realizacji w 2022 r. przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami ( Zapytanie ofertowe nr 2 )
ZapOfe2022-01-142022-01-20
 ZD-Z-I.8044.1.1.2022.AĆ
Usługa dotycząca realizacji w 2022 r. przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
ZapOfe2022-01-142022-01-20
 ZD-Z-I.9061.1.2022.AĆ
Usługa dotycząca wykonania w 2022 r. przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, zadań określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685).
ZapOfe2022-01-132022-01-20
 KM-KZ-I.064.1.2022.MW
Opracowanie grafiki oraz skład, łamanie, korekta i przygotowanie do druku 11 wydań (zawierających 60 + 4 strony okładki dla każdego numeru) Pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski” na 2022 r. (na podstawie makiety i zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze).
ZapOfe2022-01-032022-01-13
 OR-AG-I.2601.196.2021.KZ
Dostawa akcesoriów komputerowych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2021-12-302022-01-07
 OR-OP-IV.134.2.2021.MK
Świadczenie usług informatycznych: hosting, serwisowanie strony internetowej dialog.mazovia.pl zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz gotowość do rozbudowy i modyfikacji strony zgodnie z ewentualnym zapotrzebowaniem zamawiającego w latach 2022-2024.
ZapOfe2021-12-222021-12-28
 RF-II-WWI.052.3.17.2021.MK
Usługa kontroli Projektów Grantobiorców.
ZapOfe2021-12-202021-12-30
 OR-AG-I.1333.71.2021.KZ
Aktualizacja i obsługa serwisowa następujących systemów komputerowych: FORIS, Analiza Przewozów, Analiza Przewozów-Rozliczenia na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
ZapOfe2021-12-152021-12-21
 ES.ZP.U.272.92.2021.AP
Usługa organizacji i obsługi działań oraz ewaluacji efektów kształcenia w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego pn. Mazowsze dla Oświaty
Pzp2021-12-142021-12-29
 BF-II-WV.272.16.2021.MJ
Zakup usługi doradztwa podatkowego dla Województwa Mazowieckiego w zakresie podatku VAT oraz podatku akcyzowego w 2022 r.
ZapOfe2021-12-082021-12-14
 KM-KZ-II.0631.39.2021.JN
Usługa przygotowania projektu graficznego logotypu programów wsparcia w 11 mutacjach.
ZapOfe2021-12-072021-12-13
 OR-AG-II.2601.4.40.2021.DK
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, powierzchni użytkowych (w tym hol, pomieszczenie socjalne, schowki, klatka schodowa), toalet znajdujących się w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie. Łączna powierzchnia sprzątania wynosi 398,40 m².
ZapOfe2021-12-072021-12-13
 OR-AG-II.2601.4.36.2021.DK
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, powierzchni użytkowych (korytarz, pomieszczenia socjalne), toalet w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Delegaturze w Żyrardowie, znajdujących się w budynku przy ul.1 Maja 17 w Żyrardowie. Łączna powierzchnia sprzątania wynosi 216 m².
ZapOfe2021-12-072021-12-13
 OR-AG-II.2601.4.32.2021.DK
Usługa codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych przy Pl. Bankowym 3/5 tj. 503,08 m² sprzątanie do godziny 08.00 bądź po 16.00 oraz usługa obejmująca jednokrotne pranie wykładzin, chodników i dywanów, dwukrotne mycie okien, pranie firan, lambrekinów.
ZapOfe2021-12-072021-12-13
 OR-ZW-I.2601.19.3.2021.MI
Usługa polegająca na dostawie prasy elektronicznej dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie.
ZapOfe2021-12-032021-12-09

| Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kowalska – w zakresie dostępności architektonicznej; Anna Obłoza – w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
 • E-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl
 • Telefon: 22 59 79 143/664

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.