URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 KM-KZ-I.ZP.U.272.15.2022.LB
Usługa drukowania, pakowania, adresowania, kolportowania, dostawy i insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” na 2022 r.
Pzp2022-03-182022-04-14
 OR-ZW-II.ZP.U.272.10.2022.MK
Zakup kompleksowej usługi zapewnienia ciągłości pracy urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz jakości wydruków/kopii wykonywanych przez te urządzenia na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2024
Pzp2022-03-152022-04-22
 OR-ZW-I.ZP.D.272.13.2022.AP
Dostawa artykułów spożywczych, soków, napojów oraz wody butelkowanej (gazowanej i niegazowanej) na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2022-03-152022-03-23
 PZ-PI-I.ZP.U.272.97.2021.AS
Przygotowanie i realizacja kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców województwa mazowieckiego dotyczącej ochrony powietrza
Pzp2022-03-152022-04-25
 ES-NR-IV.052.28.2020.MP
Wstępne Konsultacje Rynkowe na zakup e-podręczników do nauki języka angielskiego (tj. podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ustawie o systemie oświaty) dedykowanych do nauczania w klasie IV szkoły podstawowej oraz w klasie IV szkoły średniej, wraz ze wsparciem wdrożeniowym, obejmującym szkolenie metodyczne i techniczne dla nauczycieli
WKR2022-03-142022-03-21
 OR-ZW-II.ZP.D.272.20.2022.MK
Dostawa przewoźnego, bezprzewodowego aparatu RTG
Pzp2022-03-112022-03-17
 OR-ZW-I.ZP.D.272.12.2022.MK
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2022-03-092022-03-18
 CG-P-III.ZP.U.272.3.2022.AP
Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej (body leasing)
Pzp2022-03-042022-03-17
 OR-ZW-I.ZP.D.272.11.2022.AR
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2022-03-032022-03-17
 CG-P-III.ZP.D.272.4.2022.MK
Dostawa infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2
Pzp2022-03-012022-04-15
 KM-KZ-II.ZP.U.272.9.2022.MK
Usługa opracowania, przygotowania i produkcji telewizyjnych programów o charakterze informacyjnym
Pzp2022-02-282022-03-08
 OR-ZW-I.ZP.U.272.6.2022.AP
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 ze zm.) na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których realizowane jest zamówienie
Pzp2022-02-182022-03-07
 OR-D-II.ZP.U.272.5.2022.AR
Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa mazowieckiego, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2022-02-162022-03-16
 CG-R-III.ZP.U.272.1.2022.AR
„Przebudowa i rozbudowa lub wymiana Platformy e-zdrowie wraz z budową Archiwum długoterminowego”, w ramach realizacji projektu pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Pzp2022-02-022022-04-19
 OR-OP-V.152.2.4.2022.DP
Realizacja kampanii promującej Budżet Obywatelski Mazowsza 2022 (BOM) w sieci reklamowej Facebook.
Pzp2022-02-012022-02-07

| Start | Wstecz | Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.