URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 CG-R-III.ZP.U.272.79.2021.MK
Wdrożenie i integracja z systemami szpitalnymi (HIS) systemu do podpisu biometrycznego w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2
Pzp2021-11-192021-12-17
 CG-I.ZP.U.272.78.2021.AR
Opieka techniczna oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego do realizacji zadań WODGiK dotyczących aktualizacji, kontroli i prowadzenia Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k lub dostarczenie oprogramowania równoważnego wraz z opieką techniczną
Pzp2021-11-162021-11-25
 CG-I.ZP.U.272.80.2021.AP
Przedłużenie oraz wznowienie opieki technicznej na lata 2022-2025 oraz zakup nowych rozszerzeń obecnie wykorzystywanego oprogramowania przez Zamawiającego do realizacji zadań WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacja oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub dostarczenie oprogramowania równoważnego wraz z opieką techniczną na lata 2022-2025 (ID 535307)
Pzp2021-11-102021-11-19
 KP-TP-II.ZP.D.272.81.2021.AR
Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok
Pzp2021-11-102021-11-19
 OR.ZW-II.ZP.D.272.70.2021.AP
Dostawa, montaż i instalacja serwerów z oprogramowaniem i macierzy dyskowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2021-11-032021-12-14
 RF.ZP.U.272.75.2021.AS
Przeprowadzenie badania pn. „Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa mazowieckiego”
Pzp2021-10-292021-11-25
 ES-KW.ZP.D.272.76.2021.AR
Dostawa materiałów, sprzętu i gadżetów edukacyjnych z przeznaczeniem na popularyzację edukacji na Mazowszu (ID 525290)
Pzp2021-10-212021-10-29
 CG-R-IV.ZP.U.272.72.2021.MK
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, (Projekt ASI) - Tura XIII
Pzp2021-10-132021-11-08
 CG-R-III.ZP.U.272.67.2021.AP
Wsparcie techniczne i serwis w zakresie obsługi Systemów Dziedzinowych
Pzp2021-10-012021-10-12
 RF-II-WSI.ZP.U.272.68.2021.AR
Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie weryfikacji potencjału i identyfikacji nowych priorytetowych kierunków badań w czterech obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”
Pzp2021-10-012021-10-13
 RF.ZP.U.272.65.2021.AS
Przeprowadzenie badania pn. „Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępności i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim”
Pzp2021-09-282021-10-25
 ES-NR-IV.ZP.D.272.59.2021.LB
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanego ze środków RPO WM na lata 2014-2020
Pzp2021-09-202021-10-18
 OR.ZW-II.ZP.D.272.52.2021.AP
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu techniczno-biurowego oraz peryferyjnego sprzętu komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2021-08-242021-09-24
 KP-TP-I.ZP.U.272.53.2021.AP
Usługa opracowania, stworzenia, wydrukowania i dystrybucji egzemplarzy papierowych oraz dostarczenia części nakładu Zamawiającemu przez Wykonawcę publikacji składającej się ze scenariuszy „Lekcji o Mazowszu”, jak również przeniesienie na Zamawiającego praw własności intelektualnej do publikacji, jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego
Pzp2021-08-202021-08-31
 CG-R-IV.ZP.U.272.55.2021.AR
Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Gminy Miasta Radomia oraz Powiatów: Płockiego, Pruszkowskiego, Pułtuskiego, Sokołowskiego, Żyrardowskiego – tura X
Pzp2021-08-182021-09-20

| Start | Wstecz | Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kowalska – w zakresie dostępności architektonicznej; Anna Obłoza – w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
 • E-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl
 • Telefon: 22 59 79 143/664

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.