URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-ZW-II.ZP.D.272.63.2022.LB
Dostawa samochodów na rzecz instytucji kultury
Pzp2022-08-222022-09-26
 OR-BP-I.ZP.D.272.62.2022.LB
Dostawa zestawów BRD dla dzieci, młodzieży i dorosłych: zestaw I, II i III oraz kamizelek, maskotek odblaskowych i opasek LED
Pzp2022-08-172022-08-26
 RF-II-WWI.052.6.7.2022.OM
Organizacja wyjazdu zagranicznego dla 2-óc osób do Tarragony (Hiszpania)na spotkanie Międzyregionalnej Grupy Roboczej projektu Smart Chemistry Specalisation Strategy (S3Chem), w dniach 12-15 września 2022 r
Pzp2022-08-112022-08-19
 OR-AG-I.ZP.D.272.60.2022.AS
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Pzp2022-08-102022-08-29
 CG-R-II.ZP.U.272.53.2022.AP
Usługa polegająca na wdrożeniu Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszkańcami „Mieszk@niec” oraz Systemu Dziedzinowego do współpracy z organizacjami pozarządowymi „Dl@ NGO”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji
Pzp2022-08-082022-09-15
 OR-ZW-II.ZP.D.272.55.2022.AR
Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz notebooków z oprogramowaniem na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2022-08-032022-09-05
 OR-KP-III.ZP.U.272.58.2022.AS
Zaprojektowanie i realizacja działań interwencyjno-rozwojowych w zakresie doskonalenia miękkich kompetencji, w ramach projektu „Odnowa zespołu”
Pzp2022-08-022022-08-16
 CG-R-IV.ZP.U.272.57.2022.LB
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – dla Gminy Miasta Radomia oraz Powiatów: Grójeckiego, Płockiego, Pruszkowskiego, Warszawskiego Zachodniego, Wołomińskiego, Żyrardowskiego i Szydłowieckiego - tura XIV
Pzp2022-07-222022-08-18
 NW-W-I.ZP.U.272.47.2022.AP
Wykonanie usługi archiwizacji ok. 320 metrów bieżących dokumentacji przejętej przez Województwo Mazowieckie, a wytworzonej przez zlikwidowaną jednostkę Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnej i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz jej poprzedników prawnych i podmioty, nad którymi jednostka sprawowała nadzór
Pzp2022-07-212022-08-05
 PZ-PI-I.ZP.U.272.59.2022.MK
Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu
Pzp2022-07-212022-07-29
 OR-ZW-II.ZP.U.272.56.2022.AR
zakup kompleksowej usługi zapewnienia ciągłości pracy urządzeń wielofunkcyjnych oraz jakości wydruków/kopii wykonywanych przez te urządzenia na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2024
Pzp2022-07-212022-08-26
 2022/BZP 00030151/03/P
Plan postępowań - aktualizacja po II kwartale
Pzp2022-07-182022-12-31
 OR-ZW-II.ZP.D.272.52.2022.LB
Dostawa 6 szt. nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2022 r., samochodów osobowych typu kareta (sedan)/ hatchback
Pzp2022-07-062022-08-03
 OR-ZW-II.ZP.D.272.51.2022.AR
Dostawa drukarek i skanerów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2022-07-052022-07-13
 KP-TP-II. D.272.50.2022.AP
Wykonanie i dostawa dwóch rodzajów spersonalizowanych koszulek promocyjnych z nadrukiem grafiki oraz z nadrukiem logo Mazowsza
Pzp2022-06-102022-06-21

| Start | Wstecz | Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.