URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-AG-IV.2601.3.24.2022.MK
Usługa transportowo-przeprowadzkowa na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
ZapOfe2022-05-252022-05-31
 OR-BP-I.152.1.2022.SS
Usługa w ramach projektu BOM pn. ,, Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 lat, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy”. Projekt skierowany jest do 75 kierowców w wieku 25-55 lat posiadających prawo jazdy kat. B z subregionu siedleckiego.
ZapOfe2022-05-242022-05-30
 RW-OW-I.0631.1.2022.AKA
Zakup i dostarczenie nagród dla laureatów XV edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021.
ZapOfe2022-05-242022-05-30
 PE-ZD-II.7120.5.2.2022.BW
Wykonanie ekspertyzy (opinii) dendrologicznej dotyczącej wskazanych 26 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy.
ZapOfe2022-05-232022-05-31
 RW-D-III.ZP.D.272.43.2022.MK
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo z przeznaczeniem na informację i promocję Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Pzp2022-05-192022-05-30
 RW-D-III.KP-TP-II.ZP.U.272.42.2022.AS
Usługa drukowania publikacji
Pzp2022-05-162022-05-30
 OR-ZW-I.ZP.D.272.41.2022.AP
Dostawa artykułów spożywczych, soków, napojów oraz wody butelkowanej (gazowanej i niegazowanej) na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2022-05-112022-05-19
 OR-KP-III.ZP.U.272.22.2022.AS
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i konsultacji indywidualnych z zakresu kompetencji miękkich
Pzp2022-05-112022-05-25
 RF-II-WSI.ZP.U.272.35.2022.AS
Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw oraz transformacji gospodarki w kierunku przemysłu 4.0”
Pzp2022-05-112022-06-06
 ES-NR-IV.ZP.D.272.39.2022.LB
Dostawa pakietu subskrypcji oprogramowania w ramach projektu Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014 – 2020
Pzp2022-05-102022-05-27
 RF-II-WSI.ZP.U.272.40.2022.MK
Usługa przygotowania i organizacji IV edycji konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”, polegającej na przeprowadzeniu konkursu, w tym: kampanii promującej konkurs, naboru i oceny merytorycznej wniosków konkursowych, wykonaniu materiałów informacyjno-promocyjnych oraz organizacji konferencji finałowej
Pzp2022-05-102022-05-18
 OR-ZW-II.ZP.D.272.33.2022.AR
Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2022-05-062022-05-16
 CG-R-III.043.1.2022.OK
Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie informatycznego środowiska laboratoryjnego, do testowania rozwiązań wdrażanych i udostępnianych przez UMWM, integracji tych rozwiązań przez JST, jednostki organizacyjne i podległe WM oraz podmioty niezależne
WKR2022-05-052022-05-17
 CG-P-III.ZP.D.272.29.2022.MK
Dostawa infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacją urządzeń oraz budowa i utrzymanie sieci WAN w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2
Pzp2022-05-042022-05-31
 CG-P-III.ZP.D.272.24.2022.AP
Projekt, dostawa i budowa infrastruktury teleinformatycznej Data Center oraz sieci WAN w ramach Projektów „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu” oraz „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Pzp2022-05-042022-06-01

| Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.