URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 CG-R-III.ZP.U.272.43.2021.AR
Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej (body leasing)
Pzp2021-07-272021-08-06
 OR-AG-I.ZP.U.272.47.2021.AP
dostawa rocznego serwisu w tym upgrade i update oraz opieki autorskiej obecnie eksploatowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Systemu SOZAT , z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa i wprowadzeniem dodatkowych funkcjonalności, w zakresie posiadanych licencji bezterminowych lub dostawę innego równoważnego oprogramowania z nieograniczona ilością licencji do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji w oparciu o aktualne akty prawne, wraz z aktami wykonawczymi do nich, z rocznym serwisem i uwzględniania zmian w przepisach prawnych
Pzp2021-07-272021-08-05
 OR-AG-II.2601.4.25.2021.DK
usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, powierzchni użytkowych (w tym hol, pomieszczenie socjalne, schowki, klatka schodowa), toalet znajdujących się w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie
ZapOfe2021-07-232021-07-29
 OR-ZW-II.ZP.D.272.49.2021.LB
Dostawa 2 szt. nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2021 r., samochodów osobowych sedan
Pzp2021-07-232021-08-06
 RF-II-WSI.ZP.U.272.51.2021.LB
Opracowanie oraz przygotowanie wersji do druku i druk broszury informacyjnej dotyczącej RIS 2030 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM
Pzp2021-07-222021-08-04
 PZ-PI-I.721.19.2021. AG
Sporządzenie opracowania pn. „Analiza danych pozyskanych z raportów końcowych z przeprowadzonej inwentaryzacji indywidulanych źródeł ciepła, których opracowanie dofinansowano w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MIWOP MAZOWSZE 2020”
ZapOfe2021-07-222021-07-30
 NI-IT-II.0730.7.2021.KK
Świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych w zakresie opracowania dokumentu pt. Regionalny Plan Transportowy Województwa Mazowieckiego w pespektywie do 2030 r. wraz z wykonaniem analiz w zakresie funkcjonowania regionalnego systemu transportu
ZapOfe2021-07-222021-07-30
 RW-OW-I.0631.1.2021.AK
Zakup i dostarczenie nagród rzeczowych w ramach realizacji XIV edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego
ZapOfe2021-07-152021-07-30
 CG-R-III.ZP.U.272.39.2021.AR
Wdrożenie Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2”
Pzp2021-07-142021-08-16
 RF.ZP.U.272.34.2021.AS
Przeprowadzenie badania pn. Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym”
Pzp2021-07-132021-08-13
 RF.ZP.U.272.41.2021.AS
Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
Pzp2021-07-122021-07-21
 RF.II.WWI.ZP.U.272.42.2021.MK
Przeprowadzenie w latach 2021-2022 audytów czternastu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) oraz świadczenie usług eksperckich w ramach procedury akredytacji mazowieckich IOB
Pzp2021-07-092021-07-19
 PE.ZP.U.272.32.2021.MK
Wykonanie nasadzeń drzew na nieruchomościach Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
Pzp2021-07-092021-07-19
 OR-AG-I.ZP.D.272.40.2021.AP
Dostawa i instalacja urządzeń do systemu kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy w UMWM w Warszawie
Pzp2021-07-092021-07-21
 OR-ZW-II.ZP.D.272.30.2021.LB
Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz notebooków z oprogramowaniem na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2021-07-092021-08-10

| Dalej |


Deklaracja dostępności KONTROLA ZARZĄDCZA - WSJO

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kowalska – w zakresie dostępności architektonicznej; Anna Obłoza – w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
 • E-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl
 • Telefon: 22 59 79 143/664

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.