URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-D-III.270.6.2021.AS
Plan postępowań na 2022 r.
Pzp2022-01-212022-01-21
 OR-ZW-I.ZP.D.272.95.2021.MK
Dostawa paliwa (benzyny bezołowiowej PB95 z oznaczeniem E5 i oleju napędowego ON z oznaczeniem B7) dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz instytucji kultury
Pzp2022-01-192022-02-14
 KM-KZ-I.ZP.U.272.98.2021.MK
Usługa drukowania, pakowania, adresowania, kolportowania, dostawy i insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” na 2022 r.
Pzp2022-01-142022-01-24
 BF-II-WE.ZP.U.272.94.2021.AR
Usługa nadania i aktualizacji ratingu finansowego na rynku krajowym i zagranicznym Województwa Mazowieckiego
Pzp2022-01-142022-01-26
 OR-OP-V.ZP.U.272.96.2021.LB
System informatyczny do obsługi budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego wraz z usługą udostępnienia, opieki serwisowej i utrzymania tego systemu
Pzp2022-01-142022-01-24
 RF-I-SE.ZP.U.272.89.2021.AS
Przeprowadzenie badania pn. Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym”
Pzp2022-01-102022-02-07
 KP-DU-III.ZP.U.272.91.2021.AS
Powierzenie osobie fizycznej lub prawnej zarządzania samorządową instytucją kultury pod nazwą: „Warszawska Opera Kameralna”
Pzp2021-12-282022-01-25
 ES-NR-IV.ZP.D.272.90.2021.LB
Dostawa oprogramowania edukacyjnego wspierającego naukę dla szkół podstawowych i średnich wraz z przeprowadzeniem instruktaży dla nauczycieli z obsługi oprogramowania
Pzp2021-12-282022-01-25
 NW.ZP.U.272.87.2021.MK
Wybór biegłych rewidentów, którzy przeprowadzą ustawowe badanie sprawozdań finansowych za 2021 r. i 2022 r. oraz dobrowolne badanie sprawozdań finansowych za 2021 r. wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną
Pzp2021-12-232022-01-05
 CG-VI.ZP.U.272.85.2021.LB
Opracowanie i dostarczenie systemu zintegrowanego z mobilnym centrum diagnostycznym gleby wraz z dostawą odpowiedniej infrastruktury technicznej
Pzp2021-12-172022-01-14
 OR-ZW-I.ZP.D.272.88.2021.MK
Systematyczna dostawa w 2022 r. prasy codziennej oraz czasopism w wersji papierowej dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2021-12-082021-12-20
 ES-NR-IV.ZP.U.272.86.2021.LB
Świadczenie usług pakietowej transmisji danych wraz z routerem mobilnym wifi za pomocą sieci telefonii komórkowej w technologii LTE
Pzp2021-12-072021-12-21
 BF-II-WE.ZP.U.272.83.2021.AR
Udzielenie kredytu obrotowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego
Pzp2021-12-012021-12-28
 RF-II-WSI.ZP.U.272.82.2021.AS
Zakup usługi doradztwa eksperckiego w zakresie mapowania kompetencji poszukiwanych przez pracodawców mazowieckiego rynku pracy
Pzp2021-11-302021-12-10
 OR.ZW-II.ZP.D.272.84.2021.AP
Dostawa skanerów i drukarek na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2021-11-252021-12-03

| Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kowalska – w zakresie dostępności architektonicznej; Anna Obłoza – w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
 • E-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl
 • Telefon: 22 59 79 143/664

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.