URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-D-III.272.89.2022.AP
wykonanie usługi archiwizacji ok. 320 metrów bieżących dokumentacji przejętej przez Województwo Mazowieckie, a wytworzonej przez zlikwidowaną jednostkę Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnej i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz jej poprzedników prawnych i podmioty, nad którymi Jednostka sprawowała nadzór
Pzp2022-11-252022-12-06
 OR-AG-I.2601.151.2022.MR
Zakup sprzętu techniczno – biurowego oraz AGD.
ZapOfe2022-11-252022-12-01
 OR-D-III.272.95.2022.LB
Dostawa fabrycznie nowego drobnego sprzętu na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego
Pzp2022-11-242022-12-02
 OR-D-III.272.91.2022.MK
Dostawa artykułów promocyjnych
Pzp2022-11-242022-12-02
 PZ-OP-I.7012.54.5.2022.BK
Usługa cateringowa w dniach: 7, 8, 9, 13 grudnia dla łącznie 400 osób.
ZapOfe2022-11-232022-11-29
 RF-II-WSI.052.12.2022.RM
Zakup biletów lotniczych dla jednej osoby na trasie Warszawa – Bilbao – Warszawa w celu wzięcia udziału w spotkaniu w spotkaniu zamykającym projekt Cohes3ion „Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)” w dniach 13 – 16 grudnia 2022 r. w Bilbao.
ZapOfe2022-11-232022-11-29
 OR-D-III.272.77.2022.MK
Dostawa infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2
Pzp2022-11-212022-12-19
 OR-D-III.272.87.2022.AR
Dostawa materiałów, sprzętu i gadżetów edukacyjnych z przeznaczeniem na popularyzację edukacji na Mazowszu
Pzp2022-11-152022-11-23
 OR-D-III.272.85.2022.AR
Dostawa rocznego serwisu w tym upgrade i update oraz opieka autorska obecnie eksploatowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie systemu lub dostawa równoważnego systemu informatycznego
Pzp2022-11-092022-11-18
 OR-D-III.272.82.2022.AP
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla podmiotów leczniczych w celu zapewnienia najwyższych standardów opieki medycznej oraz bezpieczeństwa danych pacjentów leczonych w placówkach
Pzp2022-11-092022-12-05
 OR-D-III.272.88.2022.LB
Dostawa i oznaczenie gadżetów promocyjnych w projekcie pn. „Mazowiecki Program przygotowywania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
Pzp2022-11-082022-11-16
 OR-OP-V.152.3.7.2022.AKU
Zapewnienie cateringu wraz z obsługą dla 70 osób podczas inauguracji i ślubowania radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 21 listopada 2022 r. w ramach zadania „Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - funkcjonowanie Młodzieżowego
Pzp2022-10-282022-11-04
 OR-D-III.272.80.2022.AP
Dostawa infrastruktury teleinformatycznej, w tym Sprzętu i Oprogramowania do Partnerów Projektu w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2022-10-282022-11-25
 OR-D-III.272.74.2022.AR
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Węzła Regionalnego, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2022-10-282022-11-25
 OR-D-III.272.86.2022.MK
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Mazowsza
Pzp2022-10-272022-11-09

| Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.