URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 RF-II-WWI.052.1.4.2020.MK
Realizacja usługi przygotowania i wdrożenia narzędzia monitoringowo-rozliczeniowego oraz bazy mapującej mazowieckie Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)
ZapOfe2020-06-042020-06-15
 PZ-OP-I.704.5.2020.BK
Zakup 19 sztuk zestawów Power audio SONY MHCV21D z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników XVI edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych” dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego
ZapOfe2020-06-022020-06-08
 PE-ZD-II.7120.25.2020.BW
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 13 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy
ZapOfe2020-05-282020-06-06
 RF.ZP.U.272.26.2020.AS
Przeprowadzenie badania pn. „Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno - szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020”
Pzp2020-05-252020-07-02
 CG-R-IV.ZP.U.272.21.2020.AP
zakup usług polegających na zrealizowaniu: „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatów: Otwockiego, Szydłowieckiego, Warszawskiego Zachodniego, Zwoleńskiego i Miasta Ostrołęki - tura VIII.
Pzp2020-05-042020-06-16
 OR-D-III.270.8.2019.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2020 r.
Pzp2020-04-012020-04-01
 OR-D-IV.ZP.U.272.19.2020.MK
Zakup kompleksowej usługi zapewnienia ciągłości pracy urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz jakości wydruków/kopii wykonywanych przez te urządzenia na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2020-03-242020-05-06
 OR-D-II.ZP.U.272.20.2020.AP
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin na lata 2020 – 2022
Pzp2020-03-242020-04-27
 RW-OW-I.ZP.D.272.17.2020.MK
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo
Pzp2020-03-132020-03-23
 CG-R-IV.ZP.U.272.15.2020.AR
Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – tura VII”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – dla powiatów: grodziskiego, grójeckiego, pułtuskiego, przysuskiego oraz miasta Ostrołęka
Pzp2020-03-132020-04-15
 OR-AG-I.ZP.U.272.11.2020.LB
Usługa uruchomienia nowej strony internetowej Urzędu (mazovia.pl) oraz BIP Samorządu Województwa Mazowieckiego
Pzp2020-03-122020-03-24
 OR-D-III.270.8.2019.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2020 r.
Pzp2020-02-202020-02-20
 CG-R-I.ZP.U.272.102.2019.MK
Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania bazami danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz cyfryzacja danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej
Pzp2020-01-172020-05-04
 OR-D-III.270.8.2019.AS
Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2020 r.
Pzp2020-01-162020-01-16