URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-KP-III.272.2.6.2022.AB
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Zasady kontroli podmiotów w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska”.
ZapOfe2022-09-292022-10-14
 KP-TP-I.ZP.U.272.75.2022.MK
Promocja Województwa Mazowieckiego i Marki Mazowsze tj. „Mazowsze serce Polski” poprzez sport podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn
Pzp2022-09-262022-09-29
 OR-OP-V.025.12.2022.MM
Usługa polegająca na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego.
ZapOfe2022-09-232022-11-10
 RF-II-WSI.ZP.U.272.71.2022.AS
Przeprowadzenie badania pn.: „Identyfikacja nisz rozwojowych i obszarów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) podmiotów gospodarczych na obszarze województwa mazowieckiego przeprowadzona z wykorzystaniem badania bibliometrycznego”
Pzp2022-09-212022-10-18
 W/UMWM-UF/WN/RF/1271/2022
przygotowanie i przeprowadzenia szkoleń z zakresu GIS dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Pzp2022-09-212022-09-27
 OR-AG-VI.2630.94.2022.TO
Dostawa 48 opon zimowych klasy premium do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2022-09-212022-10-12
 PZ-PI-I-ZP.U.272.72.2022.MK
Wydruk, opakowanie oraz dostarczenie materiałów promujących ochronę powietrza
Pzp2022-09-162022-09-29
 KM-KZ-I.ZP.U.272.66.2022.AR
Usługa drukowania, pakowania, adresowania, kolportowania, dostawy i insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” na 2022 r.
Pzp2022-09-132022-10-11
 KP-TP-II.ZP.U.272.70.2022.AP
Usługa drukowania (offsetowy druk arkuszowy) i dostawy publikacji informacyjno-promocyjnych województwa mazowieckiego
Pzp2022-09-122022-09-22
 RF-II-WSI.ZP.U.272.69.2022.AS
Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach następujących branż na Mazowszu: budowlana, logistyczna, medyczno – farmaceutyczna i rolno – spożywcza”
Pzp2022-09-092022-10-10
 OR-AG-I.ZP.D.272.61.2022.AS
Dostawa oprogramowania, praw do aktualizacji oprogramowania standardowego, dostawa pakietów subskrypcji usług standardowych (Produktów)
Pzp2022-09-062022-10-03
 PE-ZD-II.7120.5.4.2022.BW
Usługa polegająca na wykonaniu specjalistycznego opracowania dendrologicznego – ekspertyzy (opinii) dendrologicznej dotyczącej wskazanych 18 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy.
Pzp2022-09-022022-09-09
 ES-NR-IV.ZP.D.272.67.2022.LB
Dostawa e-podręczników do nauki języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej oraz w klasie IV liceum ogólnokształcącego, wraz ze wsparciem wdrożeniowym dla nauczycieli, realizowanego w ramach projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Pzp2022-09-022022-09-13
 RW-D-III.ZP.D.272.65.2022.MK
Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2023 rok z logo Mazowsza i logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Pzp2022-09-022022-09-13
 CG-R-III.ZP.U.272.64.2022.AP
Usługa Serwisu Systemów Dziedzinowych oraz Modyfikację Systemów Dziedzinowych na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego
Pzp2022-08-312022-09-09

| Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.