URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 RW.ES.ZP.D.272.60.2021.AR
Dostawa materiałów promocyjnych i edukacyjnych
Pzp2021-09-162021-09-27
 RW.ZP.D.272.63.2021.AR
Wykonanie i dostawa kalendarzy z logo Mazowsza oraz logo KSOW
Pzp2021-09-162021-09-24
 RF.ZP.U.272.66.2021.AS
Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
Pzp2021-09-102021-09-21
 OR-BP-I.ZP.U.272.44.2021.LB
Usługa zrealizowania w ramach projektu BOM pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach”, „Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy” oraz „Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy”
Pzp2021-09-082021-09-17
 OR-AG-I.ZP.D.272.57.2021.MK
Dostawa, oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego – System Bazy Wiedzy
Pzp2021-09-012021-09-09
 PE-ZD-I.ZP.U.272.56.2021.AS
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2019 – 2020 oraz wojewódzkiego programu ochrony środowiska
Pzp2021-08-262021-09-02
 OR.ZW-II.ZP.D.272.52.2021.AP
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu techniczno-biurowego oraz peryferyjnego sprzętu komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2021-08-242021-09-24
 KP-TP-I.ZP.U.272.53.2021.AP
Usługa opracowania, stworzenia, wydrukowania i dystrybucji egzemplarzy papierowych oraz dostarczenia części nakładu Zamawiającemu przez Wykonawcę publikacji składającej się ze scenariuszy „Lekcji o Mazowszu”, jak również przeniesienie na Zamawiającego praw własności intelektualnej do publikacji, jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego
Pzp2021-08-202021-08-31
 CG-R-IV.ZP.U.272.55.2021.AR
Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Gminy Miasta Radomia oraz Powiatów: Płockiego, Pruszkowskiego, Pułtuskiego, Sokołowskiego, Żyrardowskiego – tura X
Pzp2021-08-182021-09-20
 CG.ZP.D.272.54.2021.AS
Dostawa infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania dla Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2
Pzp2021-08-162021-09-15
 CG-P-III,ZP.U.272.46.2021.AP
Świadczenie Kolokacji oraz Usług Towarzyszących w ramach zapewnienia zaplecza technicznego dla Data Center pn. Wojewódzkie Centrum Usług Teleinformatycznych
Pzp2021-08-062021-08-24
 CG-R-IV.ZP.U.272.45.2021.AP
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatu Radomskiego - tura XII
Pzp2021-08-042021-09-07
 CG-R-III.ZP.U.272.43.2021.AR
Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej (body leasing)
Pzp2021-07-272021-08-06
 OR-AG-I.ZP.U.272.47.2021.AP
dostawa rocznego serwisu w tym upgrade i update oraz opieki autorskiej obecnie eksploatowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Systemu SOZAT , z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa i wprowadzeniem dodatkowych funkcjonalności, w zakresie posiadanych licencji bezterminowych lub dostawę innego równoważnego oprogramowania z nieograniczona ilością licencji do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji w oparciu o aktualne akty prawne, wraz z aktami wykonawczymi do nich, z rocznym serwisem i uwzględniania zmian w przepisach prawnych
Pzp2021-07-272021-08-05
 RF-II-WSI.ZP.U.272.51.2021.LB
Opracowanie oraz przygotowanie wersji do druku i druk broszury informacyjnej dotyczącej RIS 2030 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM
Pzp2021-07-222021-08-04

| Dalej |


Deklaracja dostępności KONTROLA ZARZĄDCZA - WSJO

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kowalska – w zakresie dostępności architektonicznej; Anna Obłoza – w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
 • E-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl
 • Telefon: 22 59 79 143/664

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.