URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 PE-ZD-II.7120.62.2021.BW
Usługa polegająca na wykonaniu specjalistycznego opracowania dendrologicznego dla wskazanych 18 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy – ekspertyz (opinii) dendrologicznych, w tym z użyciem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, tj. m.in. tomografu akustycznego do analizy zdrowotności drzew, elastometru i inklinometru do wykonywania zintegrowanego pomiaru statyki
ZapOfe2021-10-252021-11-05
 ES-KW.ZP.D.272.76.2021.AR
Dostawa materiałów, sprzętu i gadżetów edukacyjnych z przeznaczeniem na popularyzację edukacji na Mazowszu (ID 525290)
Pzp2021-10-212021-10-29
 OR-KP-III.433.2.5.2021.OD
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Audyt i kontrola w projektach RPO WM z uwzględnieniem przepisów na nową perspektywę 2021-2027 (projekty rozporządzeń KE)”
ZapOfe2021-10-212021-10-28
 CG-R-IV.ZP.U.272.72.2021.MK
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, (Projekt ASI) - Tura XIII
Pzp2021-10-132021-11-08
 RF-II-WSI.ZP.U.272.74.2021.LB
Opracowanie oraz przygotowanie wersji do druku i druk broszury informacyjnej dotyczącej RIS 2030 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM
Pzp2021-10-122021-10-21
 RF-EFRR.ZP.U.272.69.2021.AS
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń edukacyjnych dla zespołu ds. rewitalizacji, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, spotkań edukacyjnych oraz doradztwie eksperckim dla gmin województwa mazowieckiego w procesie programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, realizowanego w ramach projektu pt. ,,Regiony Rewitalizacji”
Pzp2021-10-062021-10-20
 CG-R-III.ZP.U.272.67.2021.AP
Wsparcie techniczne i serwis w zakresie obsługi Systemów Dziedzinowych
Pzp2021-10-012021-10-12
 RF-II-WSI.ZP.U.272.68.2021.AR
Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie weryfikacji potencjału i identyfikacji nowych priorytetowych kierunków badań w czterech obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”
Pzp2021-10-012021-10-13
 OR-AG-VI.ZP.D.272.73.2021.LB
Dostawa 2 szt. nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2021 r., samochodów osobowych typu hatchback
Pzp2021-09-302021-10-08
 OR-ZW-II.ZP.D.272.64.2021.LB
Dostawa samochodów (sedan, hatchback, furgon, z wywrotem trójstronnym typ I i II) na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2021-09-292021-10-25
 RF.ZP.U.272.65.2021.AS
Przeprowadzenie badania pn. „Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępności i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim”
Pzp2021-09-282021-10-25
 CG-P-III.ZP.D.272.61.2021.AS
Projekt, dostawa i budowa infrastruktury teleinformatycznej Data Center oraz sieci WAN w ramach Projektów: „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu” oraz „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”
Pzp2021-09-242021-11-08
 OR-ZW-II.ZP.D.272.62.2021.LB
Dostawa samochodów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2021-09-242021-10-22
 OR-ZW-II.ZP.D.272.58.2021.AS
Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2021-09-232021-10-07
 OR-AG-VI.ZP.D.272.71.2021.LB
Dostawa 2 szt. nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2021 r., samochodów osobowych typu hatchback
Pzp2021-09-222021-09-30

| Dalej |


Deklaracja dostępności KONTROLA ZARZĄDCZA - WSJO

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kowalska – w zakresie dostępności architektonicznej; Anna Obłoza – w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
 • E-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl
 • Telefon: 22 59 79 143/664

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.