URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: KONWERSJĘ BAZ DANYCH POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W RAMACH CZĘŚCI ZADANIA PROJEKTOWEGO „WSPARCIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEKSZTAŁCENIEM EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (EGIB) DO POSTACI CYFROWEJ, UZUPEŁNIENIE DANYCH DOT. BUDYNKÓW ORAZ MODERNIZACJA TEGO REJESTRU, PRZEKSZTAŁCENIE MAPY ZASADNICZEJ DO POSTACI NUMERYCZNEJ, PRACE ZWIĄZANE Z PRZEKSZTAŁCENIEM DO POSTACI CYFROWEJ INNYCH DANYCH PRZESTRZENNYCH, SKANOWANIE DOKUMENTÓW UZASADNIAJĄCYCH WPISY W EGIB” TRANSZA III,
symbol:GW-7.ZP.U.272.1.2013.AD.
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2013-02-08
data otwarcia ofert:2013-03-19
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:1555

Dokumentacja: