URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: KONTROLA I MONITORING REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA CYFRYZACJĘ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (PZGIK) SZCZEBLA POWIATOWEGO W CELU ICH PUBLIKACJI ORAZ UTWORZENIE METADANYCH I USŁUG DLA ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 PKT 1, 2, 3 USTAWY Z DNIA 4 MARCA 2010 R. O INFRASTRUKTURZE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ – TURA VII”, W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” – PROJEKT ASI, WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH RPO WM NA LATA 2014-2020 – DLA POWIATÓW: GRODZISKIEGO, GRÓJECKIEGO, PUŁTUSKIEGO, PRZYSUSKIEGO ORAZ MIASTA OSTROŁĘKA
symbol:CG-R-IV.ZP.U.272.15.2020.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-03-13
data otwarcia ofert:2020-04-15
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:290
Adres URL:http://platformazakupowa.pl/transakcja/326156

Dokumentacja: