URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI DO OKREŚLENIA PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA TERENÓW POZA AGLOMERACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 179 UST. 1 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, TJ. OBSZARÓW LINII KOLEJOWYCH ZALICZANYCH DO OBIEKTÓW, KTÓRYCH EKSPLOATACJA MOŻE POWODOWAĆ NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE
symbol:PZ-V.ZP.U.272.85.2018.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2018-10-29
data otwarcia ofert:2018-11-08
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:406

Dokumentacja: