URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA CATERINGOWA I TRANSPORTOWA CELEM ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA MAKSYMALNIE 10 POSIEDZEŃ KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:RF-I-SE.ZP.U.272.42.2017.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-09-01
data otwarcia ofert:2017-09-11
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:288
Uwagi::Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) - usługi społeczne

Dokumentacja: