URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ KOMUNIKACYJNE WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, NA RZECZ KTÓRYCH REALIZOWANE JEST ZAMÓWIENIE
symbol:OR-D-IV.ZP.U.272.15.2017.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2017-03-23
data otwarcia ofert:2017-04-24
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:530
Uwagi::Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego. Data wskazana jako data otwarcia ofert dotyczy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Dokumentacja: